ترموکوپل

خانه ترموکوپل

انواع ترموکوپل و فلکسیبل ها

ترموكوپل كلكی دار

ترموكوپل كلكی دار ميله ای در ابعاد مختلف تيپ های مختلف k , j, s و pt100

فروش انواع ترموکوپل پلاتین رادیوم , سرامیکی , سیمی , میله ای , استاندارد , سیم  , سیم رابط , اسکوتی , انواع کلگی های ترموکوپل میله ای و سرامیکی , انواع ترموول , انواع پروب های اندازه گیری دما , سنسورهای دما و هرارت , پراب , سیمی با سری های مختلف اسکوتی و فنردار و …

 

ترموکوپل

ترموکوپل

بر اساس ترکیبهای ممکن از فلزها،می توان تعداد بی شماری ترمو کوپل ساخت،ولی در عمل تعداد تر موکوپل ها مشخص و محدود است . مشخه های لازم برای به کار گیری فلز در ساخت تر مو کو پل عبارت اند از:
نقطه ذوب فلز
واکنش نسبت به تغییر شرایط اتمسفر
خروجی ترموااکتریکی در ترکیب با دیگر فلزات
میزان هدایت الکتریکی فلز، در مقابل مقاومت الکتریکی آن
پایداری
تکرار پذیری
هزینه

ترموكوپل كلكی دار ex

ترموكوپل كلكی دار ex

ساخت و به کار گیری آسان
ترموکوپلهای استاندارد عبارتند از:
نوع E : کرومل و کنستانتان (chromel and constantan)
نوع J : آهن و کنستانتان (Iron and constantan)
نوع T : مس و کنستانتان (copper and constantan)
نوع K : کرومل و آ لومل (chromel and Alumel)
نوع N : نیکروسیل و نیسیل (Nicrosil and nisil)
نوع R , B , S : پلاتین و رودیوم (platinum and rhodium)

 

ترموکوپل راسا

ترموکوپل


انواع ترموکوپل

انواع ترموکوپل