ترانسمیتر دما

خانه ترانسمیتر دما
ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما

در مورد ترانسمیتر دما بیشتر بدانید

ترانسمیتر دما میتوانند در چندين مدل ساده و قابل كاليبره ارائه شوند. اين ترانسميترهاي قابليت تشخيص انواع سنسور دما نظير انواع ترموكوپل و RTD ( ترمورزيستنس يا PT100 ) را دارند.
ترانسمتر ترانسمیتر دما مطرح شده در مدلهاي ريلي و مدلهاي مخصوص هد (head) ترموكوپل و PT100 ميباشند