ترموستات الكترونيكی

خانه ترموستات الكترونيكی
ترموستات الكترونيكی

ترموستات الكترونيكی

ترموستات الكترونيكی چه می کند؟

اين نوع ترموستات الكترونيكی فرمان دريافت شده از سنسور دمايي را توسط جريان الكترونيكي به يك رله مينياتوري منتقل و سبب قطع و وصل جريان الكتريكي مي گردد.

ترموستات الكترومكانیكی دارای دو نوع حسگر دما می باشد. یك نوع آن بر اساس اصل انبساط مایع عمل می كند.

این سیستم حرارتی كه diastat  نامیده می شود و با نام ترموستات مویین نیز شناخته شده است، شامل: سنسور یا حسگر، لوله مویین و دیافراگم می باشد. هنگامی كه دمای سنسور بالا می رود مایع از طریق لوله مویین به داخل دیافراگم رفته و ایجاد انبساط كاری (Working distention) می نماید.

به وسیله این انبساط كاری كلید فنری (Snap action) به كار می افتد كه می تواند مدار را باز كنند یا ببندد