ترانسمیتر فشار

خانه ترانسمیتر فشار
ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار

اطلاعاتی در مورد ترانسمیتر فشار :

ترانسمیتر فشار می تواند فشار نقطه مورد نظر را اندازه گیری کرده  و متناسب با آن سیگنال ۴ -۲۰ MA   را ارسال نماید.
در بعضی از مدل ها٬ سنسور آنها شامل یک کپسول حاوی سلیکون می باشد که به طرفین آن دو فشار متفاوت اعمال می شود که  بر اساس اختلاف  این دو فشار، سنسور میلی ولتی را تو لید می کند که توسط مدار الکترونیکی تبدیل به جریان می شود و به خروجی ارسال  می شود.
اغلب برای اندازه گیری فشار یک سمت  کپسول به هوای آزاد راه دارد و سمت دیگر  به نقطه اندازه گیری فشار متصل است .
رنج اندازه گیری دستگاه قابل تغییر می باشد و واحد اندازه گیری نیز می تواند به دلخواه  تنظیم شود.
 این دستگاه میتواند برای اندازه گیری جریان (FLOW) نیز بکار رود.به این ترتیب که با قرار دادن یک ORIFICE  بین یک فلنج وگرفتن یک خروجی از ناحیه پر فشار و کم فشار  ، به ترتیب قبل و بعد از ORIFICE   و اعمال آن به دو طرف کپسول  سنسور، می توانیم جریان را اندازه گیری نماییم.